Zemní práce, inženýrské sítě

Nabídka služeb

Inženýrské sítě

Inženýrské sítě

Vodovody, kanalizace, přípojky k plynu, optické sítě, veřejné osvětlení

Demolice a recyklace

Demolice a recyklace

Bourání, mobilní drcení SDO, třídění výkopku, zeminy a stavebních odpadů

Lesní cesty

Stavba a úprava lesních cest

Opravu polních a lesních účelových komunikací

Zemní práce

Zemní a výkopové práce

Zaměřujeme na hrubé terénní úpravy

Dále nabízíme

Dále nabízíme

Proč si vybrat právě nás?

Nabízíme kvalitní služby

Používáme moderní stroje a technologie

Máme spolehlivé pracovníky

Sledujeme vývoj ve stavebnictví

Recyklujeme stavební odpad

Jsme rodinná firma s přátelským přístupem

Krátce o nás

Venc, s.r.o.

Působení firmy na stavebním trhu se datuje od roku 2008 v oblasti zemních prací, výstavby vodovodů a kanalizací, oprava lesních cest a hospodaření s dešťovou vodou. Ideologie a směřování firmy spočívá v nabídce kvalitních služeb s použitím moderních strojů a odborných pracovníků. Při výstavbě klademe důraz na neustálou komunikaci s investorem, věnujeme pozornost strategickému řízení výstavby a zajišťujeme další činnosti v oblasti inženýrské činnosti.

Reference

Prohlédněte si naše referenční stavby

Lesní cesta Vyskytná

Úprava podkladu, zpevnění cest kamenivem, povrchové dokončení.

Terénní úpravy u fotbalového hřiště

V rámci celkové revitalizace hřiště v obci věžnice jsme se podíleli na konečných terénních úpravách.

Manipulační plocha, terénní úpravy pila Ronov

Vytvoření manipulační plochy, která byla částečně provedena z drceného kameniva a částečně z betonových panelů. Celá plocha se hutnila pomocí vibračních strojů.  Dále jsme vytvářeli závěrečné terénní úpravy, kde velmi záleží na zkušenostech obsluhy zemních strojů. 

Terénní úpravy – ZTV Studénky

V obci Studénky jsme pro investora prováděli HTÚ pro budoucí zástavbu rodinných domů. Po pozemku jsme přesouvali velké množství zeminy, zhotovili provizorní komunikace. 

Připojení obce Olešenka na přivaděč Nížkov-Špinov

Pro plynulé zásobování obce Olešenka jsme položili trubní vedení v délce 811 m, v materiálu PE100 RC SDR 11 d 63×5,8 mm. V katastru obce Špinov jsme provedli připojení na hlavní řad ve správě VaS Žďár nad Sázavou, dále byla osazena betonová šachta pro umístění ventilů, vodoměru, telemetrické stanice  a ventilu s omezovačem průtoku. Po trase byly umístěny kalníky a vzdušníky pro bezproblémový průtok vody. Napojení na vlastní vodovod ve správě obce Olešenka proběhl na stávajícím  prameništi obce. 

Napojení vrtů Věžnice VŽ4 + VŽ5

Obec Věžnice se dlouhodobě potýkala s nedostatkem vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Naše práce spočívala v propojení vrtů VŽ 4 a VŽ 5 se stávajícím vodojemem. Trasa vedla v extravilánu obce  v celkové délce 360 m, v materiálu PE 80 SDR 11 d 40×3,7 mm. Součástí prací bylo osazení čerpadel a jejich elektrické zapojení. Zhlaví vrtu bylo osazeno betonovými skružemi, které byly následně obloženy kamenem.

Vodovodní a kanalizační přípojka k rodinnému domu v obci Jihlava

Popis realizace: Investorem u této zakázky byla soukromá osoba. Připojení vodovodní přípojky na hlavní řad v majetku SMJ Jihlava byla v materiálu PE100 SDR 11 d32x3mm, v celkové délce 40m. Zajímavostí je zateplená vodoměrná šachta od fi Hutira, kerá byla instalována jako první, ve správě vodovodu SMJ Jihlava. Kanalizační přípojka byla provedena v materiálu PVC DN 160 SN8.

Výstavba kanalizace v obci Hlinné

Formou subdodávky jsme realizovali část výstavby kanalizace v obci Hlinné. Součástí prací byla pokládka hlavního řadu splaškové kanalizace v materiálu kamenina DN 250 – v celkové délce 379 m, DN 400 – v délce 27 m, včetně revizních betonových šachet a kanalizačních přípojek k rodinným domům.

Obec Jersín –  Posílení vodních zdrojů

Připojení nového zdroje vody na stávající úpravnu vody. Zhotovení zhlaví vrtu v plastovém provedení, osazení a zapojení čerpadla, oplocení vrtu.  Propojení úpravy vody s vrtem v délce 300m v materiálu PE100 SDR 11 d 63×5,8. Následnou úpravu vody před vypuštěním do obecního řadu provedla firma Vodaservis Žďár nad Sázavou.

Brzkov 1, 588 13 Polná

IČO 07264712

+420 608 832 473