Vodovody a kanalizace

výstavba hlavních vodovodních a kanalizačních řadů, vodovodní a kanalizační přípojky, vodoměrné šachty, revizní šachty. Provádíme gravitační i tlakové kanalizační systémy. Materiálově pracujeme s PVC, PE, kamenina, litina, ocel, beton

Přípojky plynu, přípojky nízkého napětí

přeložky vysokého napětí – zajistíme plynové přípojky a přípojky NN v rámci výstavby zasíťování parcel, přeložení kabelu VN v zemi.

Veřejné osvětlení

zrealizujeme osvětlení ulic, silnic, chodníků nebo jiných veřejných prostranství, veřejně přístupných účelových komunikací.

 

Optické sítě

stále větší důraz se klade na přenos dat v rámci infrastruktury. To zajistíme pokládkou optických sítí v obci i mimo obec.

Připojení obce Olešenka na přivaděč Nížkov-Špinov

Pro plynulé zásobování obce Olešenka jsme položili trubní vedení v délce 811 m, v materiálu PE100 RC SDR 11 d 63×5,8 mm. V katastru obce Špinov jsme provedli připojení na hlavní řad ve správě VaS Žďár nad Sázavou, dále byla osazena betonová šachta pro umístění ventilů, vodoměru, telemetrické stanice  a ventilu s omezovačem průtoku. Po trase byly umístěny kalníky a vzdušníky pro bezproblémový průtok vody. Napojení na vlastní vodovod ve správě obce Olešenka proběhl na stávajícím  prameništi obce. 

Napojení vrtů Věžnice VŽ4 + VŽ5

Obec Věžnice se dlouhodobě potýkala s nedostatkem vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Naše práce spočívala v propojení vrtů VŽ 4 a VŽ 5 se stávajícím vodojemem. Trasa vedla v extravilánu obce  v celkové délce 360 m, v materiálu PE 80 SDR 11 d 40×3,7 mm. Součástí prací bylo osazení čerpadel a jejich elektrické zapojení. Zhlaví vrtu bylo osazeno betonovými skružemi, které byly následně obloženy kamenem.

Vodovodní a kanalizační přípojka k rodinnému domu v obci Jihlava

Popis realizace: Investorem u této zakázky byla soukromá osoba. Připojení vodovodní přípojky na hlavní řad v majetku SMJ Jihlava byla v materiálu PE100 SDR 11 d32x3mm, v celkové délce 40m. Zajímavostí je zateplená vodoměrná šachta od fi Hutira, kerá byla instalována jako první, ve správě vodovodu SMJ Jihlava. Kanalizační přípojka byla provedena v materiálu PVC DN 160 SN8.

Výstavba kanalizace v obci Hlinné

Formou subdodávky jsme realizovali část výstavby kanalizace v obci Hlinné. Součástí prací byla pokládka hlavního řadu splaškové kanalizace v materiálu kamenina DN 250 – v celkové délce 379 m, DN 400 – v délce 27 m, včetně revizních betonových šachet a kanalizačních přípojek k rodinným domům.

Obec Jersín –  Posílení vodních zdrojů

Připojení nového zdroje vody na stávající úpravnu vody. Zhotovení zhlaví vrtu v plastovém provedení, osazení a zapojení čerpadla, oplocení vrtu.  Propojení úpravy vody s vrtem v délce 300m v materiálu PE100 SDR 11 d 63×5,8. Následnou úpravu vody před vypuštěním do obecního řadu provedla firma Vodaservis Žďár nad Sázavou.