Manipulační plocha, terénní úpravy pila Ronov

Manipulační plocha, terénní úpravy pila Ronov

Vytvoření manipulační plochy, která byla částečně provedena z drceného kameniva a částečně z betonových panelů. Celá plocha se hutnila pomocí vibračních strojů.  Dále jsme vytvářeli závěrečné terénní úpravy, kde velmi záleží na zkušenostech obsluhy zemních strojů. 

číst více
Připojení obce Olešenka na přivaděč Nížkov-Špinov

Připojení obce Olešenka na přivaděč Nížkov-Špinov

Pro plynulé zásobování obce Olešenka jsme položili trubní vedení v délce 811 m, v materiálu PE100 RC SDR 11 d 63×5,8 mm. V katastru obce Špinov jsme provedli připojení na hlavní řad ve správě VaS Žďár nad Sázavou, dále byla osazena betonová šachta pro umístění ventilů, vodoměru, telemetrické stanice  a ventilu s omezovačem průtoku. Po trase byly umístěny kalníky a vzdušníky pro bezproblémový průtok vody. Napojení na vlastní vodovod ve správě obce Olešenka proběhl na stávajícím  prameništi obce. 

číst více
Napojení vrtů Věžnice VŽ4 + VŽ5

Napojení vrtů Věžnice VŽ4 + VŽ5

Obec Věžnice se dlouhodobě potýkala s nedostatkem vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Naše práce spočívala v propojení vrtů VŽ 4 a VŽ 5 se stávajícím vodojemem. Trasa vedla v extravilánu obce  v celkové délce 360 m, v materiálu PE 80 SDR 11 d 40×3,7 mm. Součástí prací bylo osazení čerpadel a jejich elektrické zapojení. Zhlaví vrtu bylo osazeno betonovými skružemi, které byly následně obloženy kamenem.

číst více
Vodovodní a kanalizační přípojka k rodinnému domu v obci Jihlava

Vodovodní a kanalizační přípojka k rodinnému domu v obci Jihlava

Popis realizace: Investorem u této zakázky byla soukromá osoba. Připojení vodovodní přípojky na hlavní řad v majetku SMJ Jihlava byla v materiálu PE100 SDR 11 d32x3mm, v celkové délce 40m. Zajímavostí je zateplená vodoměrná šachta od fi Hutira, kerá byla instalována jako první, ve správě vodovodu SMJ Jihlava. Kanalizační přípojka byla provedena v materiálu PVC DN 160 SN8.

číst více
Výstavba kanalizace v obci Hlinné

Výstavba kanalizace v obci Hlinné

Formou subdodávky jsme realizovali část výstavby kanalizace v obci Hlinné. Součástí prací byla pokládka hlavního řadu splaškové kanalizace v materiálu kamenina DN 250 – v celkové délce 379 m, DN 400 – v délce 27 m, včetně revizních betonových šachet a kanalizačních přípojek k rodinným domům.

číst více
Obec Jersín –  Posílení vodních zdrojů

Obec Jersín –  Posílení vodních zdrojů

Připojení nového zdroje vody na stávající úpravnu vody. Zhotovení zhlaví vrtu v plastovém provedení, osazení a zapojení čerpadla, oplocení vrtu.  Propojení úpravy vody s vrtem v délce 300m v materiálu PE100 SDR 11 d 63×5,8. Následnou úpravu vody před vypuštěním do obecního řadu provedla firma Vodaservis Žďár nad Sázavou.

číst více